FAQs - PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

QUI SOM?

La cooperativa

Som Mobilitat neix de la inquietud d’un grup de persones per fer la seva mobilitat +sostenible. Entenem que la millor manera de fer-ho és col·lectivament, promovent una alternativa real de consum en l’àmbit de la mobilitat, assegurant-nos que totes les sòcies tenim poder per decidir com fer la nostra mobilitat +sostenible. Pots llegir aquí  el nostre manifest.

Els òrgans de la cooperativa són: socis i sòcies, assemblea, consell rector i interventor/a de comptes.

És el màxim òrgan de governança de la cooperativa on cada soci de Som Mobilitat té un vot. Els membres del Consell Rector i l’interventor/a de comptes són elegits per assemblea general. També és l’encarregada d’aprovar el pla estratègic anual de la cooperativa, fer seguiment de la gestió i avaluar-ne els resultats.

Està format per tres persones elegides per l’Assemblea que assumiran les funcions de President/a, Tresorer/a i Secretari/a de la cooperativa amb l’objectiu d’impulsar el desenvolupament de les directrius fixades per l’assemblea. Podran exercir els seus càrrecs per un mandat de tres anys i ser elegits per a un segon mandat. El Consell Rector pot incloure, a més, altres membres (vocals).

Té com a missió fer el seguiment (i informar a l’assemblea) de la gestió econòmica, el balanç, el compte de resultats i qualsevol altre document comptable. La designa l’Assemblea per un mandat de tres anys.

Els i les sòcies

Per fer-ho només cal emplenar el formulari a la nostra web i fer una aportació única de 10 euros al capital social (retornables en el cas d’abandonar la cooperativa). Per ser soci/a no hi ha cap quota mensual.

Pot ser soci/a de la cooperativa qualsevol persona particular, cooperativa, empresa, associació, fundació, entitat, etc…

Ser soci de la cooperativa té un cost de 10 € en concepte d’aportació al capital que, en cas d’abandonar la cooperativa, es retornen.

Ser soci/a permet accedir als serveis que ofereix  la cooperativa. A més, dóna la possibilitat d’invertir en la cooperativa, d’accedir a la informació econòmica i social de la cooperativa i a participar en la seva governança a través de les comissió de treball, els grups locals i de l’Assemblea General.

El soci/a no tindrà cap responsabilitat patrimonial ni legal. Si la cooperativa entra en suspensió de pagaments, l’únic risc que pot córrer el soci/a és, com a màxim, perdre l’aportació econòmica al capital social de 10 euros.

Som Mobilitat, com qualsevol altra organització, pot entrar en suspensió de pagaments. En aquesta situació, l’ordre de pagament del diner pendent seria: primer els deutes amb l’administració, els deutes amb els treballadors de la cooperativa, els crèdits, els títols participatius, el capital social voluntari i finalment el capital social obligatori.

Molt fàcil. Un soci/a es pot donar de baixa voluntàriament avisant amb un mes d’antelació i no abans de dos mesos des de la seva alta mitjançant un correu electrònic dirigit al Consell Rector (socis @ sommobilitat.coop) o un escrit dirigit al Consell Rector de Som Mobilitat SCCL (Carrer Toló 18 (Edifici Can Fugarolas), 08301 – Mataró, Barcelona).

Organització de Som Mobilitat

Som Mobilitat opera a Catalunya sota una lògica de proximitat: ens enxarxem amb els actors locals de cada territori per comprendre millor cada realitat i oferir suport perquè a cada barri o municipi siguin les persones que hi viuen les que decideixin com fer una mobilitat +sostenible. Per poder-ho fer hem creat, a similitud d’altres projectes, els grups locals, les comunitats i els connectors.

Els grups locals els formen persones, entitats i ajuntaments que, de forma voluntària, fan que el projecte de Som Mobilitat prengui forma, creixi i s’arreli a les diferents realitats locals d’arreu del territori. Els Grups Locals són l’ànima de la cooperativa.

Les comunitats són el conjunt de persones, entitats i ajuntaments que, de forma voluntària, fan que el projecte de Som Mobilitat sigui realitat a cada barri o municipi.

Són persones sòcies que es comprometen amb la cooperativa a dinamitzar el grup local d’un territori o municipi amb l’objectiu de constituir un grup local. Per ser-ho només cal que, una vegada siguis soci, ho comuniquis a l’equip tècnic.

Què volem? El nostre model de mobilitat

La mobilitat +sostenible és aquella que genera el menor nombre d’externalitats negatives possibles en l’entorn, la salut i la qualitat de vida de les persones; la que per moure’ns utilitza energies renovables (ja sigui la pròpia energia humana per desplaçar-nos a peu, en patinet o bicicleta, com aquella externa a nosaltres -solar, eòlica…).

Des de Som Mobilitat estem convençuts que un model de mobilitat +sostenible és possible i treballem per oferir eines que ho facilitin.

Considerem que el trajecte més sostenible és aquell que no es produeix ja que cada vegada que ens desplacem generem un impacte. Però, en qualsevol cas, prioritzem els desplaçaments a peu, en bicicleta i en transport públic. I, quan no sigui possible cap d’aquestes opcions, apostem per vehicles 100% elèctrics, compartits i carregats amb energies renovables.

Som Mobilitat neix per fomentar una mobilitat +sostenible a Catalunya, però treballem també per facilitar la transició en altres territoris i ens enxarxem amb projectes afins.

Som fundadors i formem part de REScoop.eu Mobility, la xarxa europea de cooperatives de mobilitat elèctrica.

Hem co-fundat The Mobility Factory, una cooperativa de segon grau per compartir eines tecnològiques que facilitin la creació de nous serveis de mobilitat +sostenible arreu d’Europa.

ÀMBIT TERRITORIAL

Els grups locals

Els grups locals s’organitzen sota el criteri de proximitat i pertinença a un barri/municipi concret.

Els GL poden estar formats per: persones a títol individual, entitats, empreses de l’ESS i/o convencionals i administració pública.

El seu objectiu principal és dur a terme una mobilitat més sostenible al seu territori fent activitats de sensibilització i desenvolupant canvis per tal que els seus desplaçaments tinguin el menor impacte negatiu en el seu entorn.

Pots consultar aquí el llistat de grups locals de Som Mobilitat, l’anem actualitzant freqüentment. No tots els grups locals són igual d’actius ni tots els grups locals realitzen les mateixes activitats.

Qualsevol persona sòcia de Som Mobilitat pot formar part d’un grup local.

Al llistat de grups locals del web trobaràs la relació de tots els grups locals que estan constituïts o en procés de constitució. La majoria d’ells tenen un enllaç directe al correu electrònic del GL o a la seva pàgina web. Si no trobes aquesta informació et pots posar en contacte amb nosaltres aquí i et connectarem amb el GL més proper.

Les tasques principals que realitzen o poden realitzar els GL són:

 • Dinamització de SM en el seu entorn i tasques associades a la difusió de SM al seu territori: cada GL decideix com fer-ho (participació a fires, organització de xerrades sobre SM o sobre temes vinculats a la mobilitat sostenible, proves de vehicles elèctrics, gestió de xarxes socials locals pròpies, etc.).
 • Fer créixer el nombre de sòcies al territori per tal d’augmentar els recursos I disposar de més vehicles elèctrics.
 • Establir mecanismes de contacte/comunicació propis per a les sòcies del GL (grups de Whatsapp o Telegram, llista de correu…).
 • Gestió i cura dels vehicles elèctrics del grup local (sobretot temes de neteja).
 • Enxarxar i avançar, en la mesura del possible, amb col·laboracions i convenis amb actors vinculants al territori amb el suport de l’equip tècnic de la cooperativa.
 • Coordinació/contacte amb l’equip tècnic de la cooperativa i el Consell Rector.
 • Suport a altres GL: en actes de difusió, en transferència de coneixement i experiències, etc.

Els grups locals s’organitzen de forma assembleària i horitzontal. Cada grup local decideix la periodicitat i l’espai de trobada, així com els mecanismes que creuen oportuns per comunicar-se (entre ells i amb la resta de socis del barri o municipi).

Des de Som Mobilitat fem èmfasi en què les persones i col·lectius de cada territori són qui millor coneixen les necessitats de mobilitat existeixen a un territori i poden saber millor quins serveis de mobilitat +sostenible cal impulsar.

Una vegada un GL ha impulsat un nou servei de vehicle elèctric compartit, els beneficis de l’explotació del servei (una vegada coberts els costos) es repartiran en un 15% per la cooperativa i un 85% pel GL. D’aquesta manera, els beneficis es queden al territori i es poden reinvertir en nous productes i serveis per fomentar una mobilitat +sostenible.

Consulta si tens un GL a prop teu. En cas que no sigui així i tinguis ganes d’impulsar la mobilitat sostenible al teu barri, municipi o comarca a través de la creació d’un GL posa’t en contacte amb nosaltres. Una persona de l’equip tècnic et contactarà per tal de passar-te informació, material gràfic i tot el suport que necessitis per començar.

Els connectors

Els connectors són aquelles persones, sòcies de la cooperativa, que decideixen tenir una implicació major i esdevenen persones referents al seu territori (barri, municipi o comarca).

Qualsevol persona sòcia de la cooperativa amb ganes d’implicar-s’hi.

Poden realitzar tasques com: difusió i sensibilització, contacte amb administració pública local i altres agents rellevants, impuls de nous serveis, organització del grup local, contacte amb l’equip tècnic de Som Mobilitat etc.

Busca a la pàgina de grups locals si n’hi ha un a prop teu. En cas que no hi hagi correu de contacte, escriu-nos a través del formulari de contacte i te’l facilitarem.

COM ENS FINANCEM?

Finançament de la cooperativa

La cooperativa es financia a través dels ingressos provinents dels serveis que oferim, els productes que venem, les aportacions al capital (obligatòries i voluntàries), venda de títols participatius, subvencions de diferents administracions públiques en lliure concurrència i altres possibles ingressos (premis, etc.).

Compra de títols participatius

Tots els i les sòcies de la cooperativa poden comprar títols participatius.

Per fer-ho només cal emplenar el formulari específic que trobaràs a la web. Si encara no ets soci de la cooperativa, ho has de fer abans (fes-te’n soci/a).

L’emissió de títols participatius té per objecte finançar la posada en funcionament del servei de mobilitat elèctrica compartida (p2p) i de la compra de cotxes elèctrics per la flota de la cooperativa amb la que volem accelerar l’arribada del servei de mobilitat compartida, elèctrica i amb renovables.

Els títols participatius són per valor de 100 € cadascun. Se’n poden comprar tants es vulgui.

El tipus d’interès és d’un 3% nominal anual, aprovat per l’Assemblea General.

Els interessos meritats seran pagats durant els cinc dies hàbils següents al 31 de desembre de l’any al compte corrent que s’indica al realitzar la compra. L’interès podrà variar previ acord de l’Assemblea General de la cooperativa.

La liquidació dels interessos és neta i no inclou el 19% corresponent a la retenció per rendiments de capital mobiliari que Som Mobilitat SCCL liquidarà directament a Hisenda a nom de la persona que hagi comprat els títols participatius.

La durada des títols participatius serà de 5 anys des del moment en què es fa efectiva la compra del títol. La persona que compra títols participatius accepta la subscripció que realitza i accepta les condicions de retribució i devolució dels títols.

L’import nominal dels títols participatius podrà ser renovat, amb acord d’ambdues parts, abans dels tres mesos pel seu venciment. En cas contrari l’import nominal dels títols participatius serà retornat per Som Mobilitat SCCL en un sol termini, dins els cinc dies hàbils següents a la data de la seva finalització, mitjançant ingrés al compte bancari indicat.

Es pot demanar el retorn anticipat dels títols subscrits, total o parcialment, un cop hagi transcorregut un any des de l’aportació sense penalització. La sol·licitud es farà mitjançant un escrit dirigit al Consell Rector de Som Mobilitat SCCL (Carrer Toló 18 (Edifici Can Fugarolas), 08301 – Mataró), que farà efectiu el retorn en un termini no superior als tres mesos des de la recepció de la sol·licitud. El retorn es farà mitjançant l’ingrés de la quantitat resultant al compte bancari indicat.

Cal recordar que Som Mobilitat, com qualsevol altre empresa, pot entrar en suspensió de pagaments. En aquesta situació, l’ordre de pagament del diner pendent seria: primer els deutes amb l’administració, els deutes amb els treballadors de la cooperativa, els crèdits, els títols participatius, el capital social voluntari i finalment el capital social obligatori.

Les parts, renunciant a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, per a la resolució de tota controvèrsia derivada de la compra/venda de títols participatius, es sotmeten a l’Arbitratge del Consell Superior de la Cooperació, el qual, d’acord amb el seu Reglament, nombrarà un àrbitre i gestionarà l’arbitratge. L’Arbitratge es celebrarà a Barcelona. Tant Som Mobilitat com la persona que compri títols participatius s’han de comprometre al compliment de la resolució arbitral.

ELS NOSTRES SERVEIS DE MOBILITAT +SOSTENIBLE

Els nostres productes i serveis

El nostre àmbit de treball és Catalunya. Volem treballar en una zona acotada perquè entenem que la millor manera de desenvolupar els serveis necessaris i adaptats a cada context és des de la proximitat.

En cas que un altre territori estigui interessat en promoure una iniciativa similar ens posem a la seva disposició per facilitar-li tota la informació sobre com posar-la en marxa. Ja ho hem fet així al País Valencià amb Alternacoop, per exemple.

Oferim diversos productes i serveis, tots ells enfocats a impulsar una mobilitat +sostenible. Actualment, els serveis que tenim més consolidatos són la compra col·lectiva de transports de mobilitat personal amb descomptes i el servei de carsharing elèctric.

Per ser usuari del nostre carsharing cal ser soci de la cooperativa. Hem desenvolupat una app que permet localitzar, reservar i obrir els cotxes de la cooperativa. Trobaràs tota la informació sobre el carsharing elèctric a l’apartat de FAQs “Servei carsharing”.

Les compres col·lectives ens permeten obtenir preus més avantatjosos comprant més quantitat de bicicletes. Comprar una bicicleta elèctrica amb Som Mobilitat et permet obtenir descomptes addicionals, així com obsequis per part de les marques fabricants. A més, si compres una bicicleta a través de la nostra web també contribueixes a fer possible el projecte de Som Mobilitat ja que un petit percentatge de la compra va directe a la cooperativa.

Ara per ara a Som Mobilitat ens centrem en la venda de bicicletes elèctriques ja que entenem que són un bon vehicle per substituir alguns desplaçaments de curta durada en cotxe. Anteriorment hem estudiat la viabilitat d’oferir motos elèctriques, que han quedat descartades de moment, i no descartem, en un futur, poder oferir també patinets elèctrics.

El nostre servei principal: un carsharing 100% elèctric i cooperatiu

Perquè apostem per la transició cap a un model energètic basat en energies renovables i, per tant, els vehicles de combustió n’han de quedar al marge.

Perquè volem fugir del model automobilístic imperant on només es valora la potència del cotxe, la velocitat a la que pot arribar, el disseny exclusiu… i centrar-nos en la utilitat que aquest ha de tenir: fer desplaçaments mal connectats amb transport públic.

Perquè afavoreix una conducció més tranquil·la, pausada, silenciosa, coherent i responsable.

Perquè hi ha alternatives i volem contribuir a pal·liar els efectes del canvi climàtic i reduir la contaminació ambiental i els seus efectes sobre la salut de la ciutadania.

Perquè només normalitzant l’ús de vehicles elèctrics podrem combatre els mites i llegendes que la indústria automobilística convencional fomenta per no afavorir un canvi de model.

Si. Segons un estudi recent, els cotxes elèctrics són útils per al 87% dels conductors en els seus desplaçaments habituals.

Els vehicles elèctrics actuals (i els que vindran en un futur proper) tenen cada vegada més autonomia. Els cotxes que nosaltres oferim tenen una autonomia mitjana d’uns 300 km.

Si has de fer un trajecte llarg, el millor és planificar-lo i mirar els punts de càrrega del teu itinerari. Electromaps és una bona eina per això.

Cada vegada disposarem de més punts de càrrega (lenta, semi-ràpida i ràpida) arreu del territori. La Generalitat de Catalunya està desplegant una xarxa de 500 punts de càrrega públics que hauran d’abastir tot el territori.

No, el lloguer d’un cotxe elèctric de Som Mobilitat és similar al d’altres carsharing (fins i tot els que ofereixen vehicles de combustió).

Oferim tarifes en funció de l’ús que n’hagis de fer.

Pagaràs només el preu del lloguer del cotxe, t’estalviaràs peatges, tindràs gratuïtat en algunes zones d’aparcament de pagament i, a sobre, no hauràs de posar benzina!

Perquè és cooperatiu i el fem entre totes.

Perquè des de la cooperativa fomentem la mobilitat sostenible i promovem l’ús del cotxe elèctric només quan no ens poguem desplaçar a peu, en bicicleta o transport públic.

Perquè només utilitzem cotxes 100% elèctrics i fomentem l’ús d’energies renovables.

Llegeix aquí el comunicat que vam escriure, La nostra aposta: un carsharing 100% elèctric i cooperatiu, arran del tancament d’Avancar.

Tecnologia oberta

En col·laboració amb la cooperativa belga Partago hem desenvolupat el primer mòdul de servei per a compartir vehicles. Fruit d’aquesta col·laboració hem seguit desenvolupant noves eines per facilitar la mobilitat sostenible i la gestió interna de projectes cooperatius com els nostres. Compartint el mateix esperit vam fundar (juntament amb REScoop i altres cooperatives europees d’energies renovables), el novembre de 2018, The Mobility Factory, una cooperativa de segon grau per gestionar el desenvolupament de la plataforma tecnològica de mobilitat i oferir-la a cooperatives europees de mobilitat amb Llicència copyfarlet (per a coopertaives i entitats socials).

Des dels nostres inicis hem buscat la col·laboració amb projectes afins. En l’àmbit de la mobilitat, Partago ha estat un partner imprescindible; juntament amb el qual hem creat REScoop Mobility i hem co-fundat The Mobility Factory. També en l’àmbit de la mobilitat hem compartit tecnologia amb Alternacoop, cooperativa de mobilitat elèctrica compartida del País Valencià, i amb altres iniciatives incipients.

SERVEI CARSHARING

Sobre el servei de vehicle elèctric compartit (carsharing)

Som Mobilitat ofereix a través d’una app mòbil un servei de lloguer de vehicles elèctrics per hores i dies.

app, lloguer, mòbil

En aquesta pàgina trobaràs la ubicació dels vehicles disponibles de la cooperativa.

Si no trobes cap vehicle a prop teu i vols fer possible el primer vehicle elèctric compartit al teu barri o municipi participa a la campanya de finançament col·lectiu de Som Mobilitat.

Totes les persones majors de 22 anys amb carnet de conduir vigent poden utilitzar el servei de carsharing.

Per donar-te d’alta del servei has de ser soci de Som Mobilitat. Al formulari de soci podràs demanar l’alta del servei de carsharing. Si ja ets soci, pots escriure’ns a carsharing@sommobilitat.coop i en un màxim de 48 hores et donarem d’alta.

Les empreses també poden fer-se sòcies i incloure als treballadors per gaudir del servei.

Per gir bancari. És per això que quan et donis d’alta de soci et demanarem el teu IBAN.

Tant si contractes una Tarifa Estalvi com si utilitzes el servei de manera esporàdica, et cobrarem els usos per gir bancari.

 • Els prepagaments  els cobrem  en el moment de contractar la tarifa. L’import prepagat s’afegeix com a saldo en el moneder del soci i cada mes es van descomptant els usos fins exhaurir el saldo.
 • Les quotes mensuals i els usos esporàdics es cobren entre el dia 7 i 10 del mes següent.

Sobre les reserves

 • Un cop iniciada la sessió dins de l’app de Som Mobilitat veuràs un mapa amb la ubicació dels vehicles.
 • Els vehicles es troben aparcats en aparcaments públics amb un punt de càrrega vinculat.
 • Dins l’app, quan seleccionis el vehicle que vulguis reservar trobaràs un enllaç amb més informació sobre l’accés a l’aparcament. Si és el primer cop que fas la reserva d’aquell vehicle, dedica dos minuts a llegir la informació, t’estalviaràs contratemps al moment d’agafar-lo.
 • Si vols fer possible el primer vehicle elèctric compartit al teu barri o municipi participa a la campanya de finançament col·lectiu de Som Mobilitat.
 • Els vehicles els pots reservar en qualsevol moment a través de l’app de Som Mobilitat.
 • Els vehicles es poden reservar amb 90 dies d’antelació.
 • Si, el servei inclou una assegurança a tot risc amb una franquícia de 200 €.
 • Quan el soci/a sigui responsable d’algun dany o accident, haurà de pagar els danys fins a un màxim de 200 €.
 • En cas d’accident el soci ha de fer el “Parte Europeu d’Accident” que trobarà a la guantera.
 • En el cas que el vehicle no pugui circular cal trucar al telèfon d’assistència en carretera (+34 900 404 028i portar el vehicle al taller més proper de Renault. A ser possible s’ha de portar a un taller Z.E de Renault, que són els tallers especialitzats amb vehicles elèctrics.
 • Trucar al telèfon d’assitència de Som Mobilitat (+34 681 60 83 14) per informar de l’accident.
 • 15 minuts abans del temps d’inici de la reserva ja podràs obrir les portes del vehicle amb l’app.
 • Un cop dins del vehicle, només has de trepitjar el frè i prémer el botó START.
 • Els vehicles funcionen amb la clau, que la trobaràs desada a la guantera. En la majoria dels models no fa falta introduir la clau en el forat i només necessiten tenir la clau a prop del motor.
 • A la guantera també hi trobaràs aquest tríptic amb informació rellevant sobre l’ús del cotxe.
 • La duració mínima d’una reserva és una hora.
 • No hi ha duració màxima per fer reserva.

Per modificar una reserva has de:

 1. Anar al menú de l’aplicació.
 2. Clicar a l’apartat de “Les meves reserves”.
 3. Clicar la reserva que vulguis modificar.
 4. Un cop dins de la reserva, a la part superior dreta apareix un llapis que et permet modificar el temps de la reserva.
 5. Modificar la reserva amb el nou temps desitjat.

 

Durant uns segons, apareixerà un missatge que diu “Reserva modificada”. Això vol dir que la reserva s’ha modificat correctament. L’app no reflecteix (encara) la informació modificada en el missatge de reserva, però al calendari general de reserves ho podràs visualitzar. Estem treballant per resoldre-ho.

Per cancel·lar una reserva has de:

 1. Anar al menú de l’app o web.
 2. Clicar a l’apartat de “Les meves reserves”
 3. Clicar la reserva que vulguis cancel·lar.
 4. Un cop dins de la reserva, a la part superior dreta apareix un paperera que et permet cancel·lar la reserva.

Si finalitzes la reserva abans d’hora, del temps restant de la reserva no gaudit només et cobrarem el 20%.

El motiu d’aquesta política de preus és que els socis/es facin reserves folgades i no posin en perill la reserva posterior.

 

Exemple:

 • Fas una reserva de 300 minuts (5 hores) 
 • La duració real de la reserva ha estat de 200 minuts. 
 • Del temps restant de la reserva no gaudit (100 minuts) només cobrem el 20% (20 minuts).
 • Temps total de la reserva = Temps real d’ús (200 minuts) + 20% del temps restant de la reserva no gaudit (20 minuts) = 220 minuts (3.6 hores).

És responsabilitat del soci/a tornar el vehicle dins del temps de la reserva per no posar en perill la reserva posterior d’un altre soci/a.

Si el soci/a preveu que tornarà el vehicle més tard cal:

 1. Entrar a l’app i comprovar el calendari de reserves d’aquell vehicle per veure si hi ha reserves posteriors a la seva.
 2. En el cas que no hi hagi cap reserva posterior, modificar el temps de la reserva al nou temps de finalització de la reserva.
 3. En el cas que hi hagi una reserva posterior, el vehicle s’ha de tornar al seu lloc en el temps indicat a la reserva.

Si per causa major el soci/a no pogués tornar el vehicle en el temps indicat i hi hagués una reserva posterior, trucar urgentment al telèfon d’assistència de Som Mobilitat (+34 681 60 83 14) per avisar del problema.

No. Els vehicles s’han de tornar al mateix aparcament on s’han agafat.

Totes les persones majors de 22 anys amb carnet de conduir vigent poden conduir els vehicles de Som Mobilitat.

Independentment de qui condueixi, les despeses originades de les reserves aniran a càrrec del soci/a que hagi fet la reserva. Les multes i les sancions també s’assignen al soci que hagi fet la reserva. 

En el cas de les famílies, des de la cooperativa recomanem que tota persona que tinguin previst  conduir els vehicles de manera freqüent millor es dongui d’alta com a sòcia i usuària del servei de carsharing. D’aquesta manera si des de la cooperativa tenim que avisar d’alguna incidència o avís sempre podrem parlar amb la persona que està conduint el vehicle.

 • Pots consultar a l’app el nivell de bateria dels vehicles.
 • Pots consultar a l’app l’autonomia aproximada del vehicle.
 • Els vehicles es troben en places d’aparcament amb un punt de càrrega associat. Això significa que els vehicles sempre estan carregant mentres estan aparcats.
 • El soci/a ha de posar a carregar el vehicle cada cop que el torna a l’aparcament.
 • Si tens previst fer molts quilòmetres i necessites tenir el vehicle ple de bateria, una bona pràctica és comprovar 2 o 3 hores abans que el vehicle està amb la bateria plena.
 • A l’interior dels vehicles trobaràs la Targeta Live (a la visera) i el clauer d’Electromaps (juntament amb la clau) que et permetran carregar en la majoria de punts de càrrega.
 • Recomanem que et descarreguis l’app d’Electromaps (Android / iPhone ) per veure tota la informació relativa als carregadors i les seves potències.
 • Els Renault Zoe i els Renault Kangoo funcionen amb els carregadors Tipus 2 o també conegut com a Mennekes. Quan facis la recerca a Electromaps, assegura’t de que el punt de càrrega tingui Mennekes/Tipus 2, i també que l’icona aparegui en verd (en vermell o gris vol dir que no funciona).
 • Els vehicles tenen al maleter un cable Mennekes-Mennekes per poder carregar en els punts de càrrega. Els dies que tinguis previst carregar a mig camí recomanem comprovar que el cotxe té el cable abans de sortir

Per més informació, consulta la pàgina oficial de Renault.

 • És necessari tenir el mòbil sempre carregat tant per iniciar i finalitzar la reserva com per obrir i tancar les portes.
 • Els Renault Zoe tenen USB per carregar els mòbils. Recomanem que portis un cable per carregar-lo.
 • En el cas de que et quedis sense bateria, pots:
  1. Accedir a l’app o la web carsharing.sommobilitat.coop amb qualsevol altre dispositiu.
  2. Si no tens com accedir amb cap altre dispositiu, pots trucar al telèfon d’assitència de Som Mobilitat (+34 681 60 83 14).
 • És necessari tenir Internet al mòbil (idealment amb 4G) tant per iniciar i finalitzar la reserva com per obrir i tancar les portes.

Sobre els vehicles

Els vehicles s’obren i es tanquen a través de l’app mòbil de Som Mobilitat.

Tots els vehicles de la cooperativa són 100% elèctrics. Som Mobilitat disposa de:

 • Renault Zoe 40 kWh (+), amb una autonomia aproximada de 250-300 kms.
 • Renault Zoe 22 kWh, amb una autonomia aproximada de 120 kms.
 • Renault Kangoo 22 kWh (+), amb una autonomia aproximada de 120 kms.
 • Tricicle elèctric de càrrega.

L’autonomia varia segons la velocitat, l’estil de conducció, el pes transportat i la climatologia. Per estrendre l’autonomia, recomanem l’ús del mode ECO. (+)

 • Renault Zoe 40 kWh (+): autonomia aproximada de 250-300 kms.
 • Renault Zoe 22 kWh:  autonomia aproximada de 120 kms.
 • Renault Kangoo 22 kWh (+): autonomia aproximada de 120 kms.

Sí, els vehicles disposen d’un cable de càrrega Menneckes – Menneckes per poder carregar en els punts de càrrega.

 

 • Un cop finalitzis la reserva, ens ho pots notificar a través del formulari de satisfacció que trobaràs a l’app al final de la reserva.
 • Pots netejar el vehicle i notificar-ho través de del formulari de satisfacció que trobaràs a l’app al final de la reserva.
 • Recompensem la neteja del vehicle:
  • Neteja per dins: 6 euros de mobilitat que afegim al teu moneder.
  • Neteja per fora: 6 euros de mobilitat que afegim al teu moneder.
  • Neteja per dins i fora: 12 euros de mobilitat que afegim al teu moneder.

Sobre les tarifes

Pots consultar els preus del servei en aquesta pàgina.

El servei inclou totes les despeses: aparcament, manteniment, electricitat i assegurança.

El preu inclou 30 km per cada hora o 200 km per dia. El km extra té un cost de 0,08 €.

Les multes es paguen a part i les rep directament el soci a la seva adreça de contacte.

 • El preu no inclou els peatges.
 • Els peatges de la Generalitat són gratuïts entre setmana pels vehicles elèctrics. Aquí pots veure la llista de peatges gratuïts.
 • Els vehicles disposen d’un Teletac per poder passar pels peatges.
 • Et cobrarem els peatges a final de mes.

 

 

Quan la cooperativa rep una multa estem obligats a identificar el conductor. Un cop comunicat el conductor, la multa serà enviada directament a la direcció del conductor. Per aquest motiu és important tenir les dades de contacte actualitzades.