Avís legal

Responsabilitat del web

Som Mobilitat amb domicili al carrer Tolón 18 a l’edifci de Can Fugarolas, 08301 Mataró actua com titular, dinamitzadora i gestora de continguts del web: www.sommobilitat.coop.

Les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades són: domicili de contacte al carrer Tolón 18 (edifici Can Fugarolas), 08301 – Mataró i correu electrònic de contacte info@sommobilitat.coop.

Concepte d’usuari

La utilització del web atribueix la condició d’usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per SOM MOBILITAT en el mateix moment que l’usuari accedeixi a la Web. SOM MOBILITAT informarà als usuaris de qualsevol canvi en aquest Avís legal.

Informació sobre els enllaços o links SOM MOBILITAT no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pot accedir mitjançant vincles o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a un web no propi és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i SOM MOBILITAT no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè al web de SOM MOBILITAT ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant al connectar al web de SOM MOBILITAT com a l’accedir a la informació d’altres webs des del web de SOM MOBILITAT.

Renúncia i limitació de la responsabilitat

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a l’informació continguda. SOM MOBILITAT pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

SOM MOBILITAT ha obtingut la informació i els materials inclosos en el web de fonts considerades com fiables, però, si bé s’han pres les mesures corresponents per a assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta i actualitzada.

També s’adverteix que els continguts d’aquest Web, té una finalitat informativa quant a la qualitat, situació i serveis segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals del present web.
Informació sobre l’exempció de tota la responsabilitat derivada d’una fallada tècnica i de contingut

SOM MOBILITAT declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, SOM MOBILITAT no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus. SOM MOBILITAT no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que SOM MOBILITAT realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels llocs web, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

Forma de pagament de la quota de Soci

La quota de soci aparegut a la pàgina web estan expressats en la moneda euro i es realitzarà mitjançant domiciliació bancària:

Som Mobilitat presentarà un rebut a l’entitat bancària de l’Usuari que vol esdevenir Soci per l’import corresponent a la quota de soci. Amb l’acceptació d’aquestes condicions mostra el seu consentiment per al deute domiciliat amb càrrec al compte de pagament facilitada en el formulari d’alta, sent l’operació de pagament iniciada per Som Mobilitat sobre la base del consentiment esmentat, donat per l’Usuari.

Propietat industrial i intel·lectual

Dels continguts creats i generats per SOM MOBILITAT així com els continguts abocats en la xarxa a través de les seves pàgines Web, n’és permesa la còpia, distribució, comunicació i la còpia privada seguint la llicència CREATIVE COMMONS, 3.O (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/deed.ca)

No obstant els logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altres signes propietat de tercers titulars que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents llocs web de SOM MOBILITAT, queden exclosos d’aquesta llicència d’ús.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L’ incompliment de l’assenyala’t implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

SOM MOBILITAT és lliure de limitar l’accés a les pàgines web, i als productes i/o serveis en ella oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

SOM MOBILITAT en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de les seves pàgines web puguin abocar-se en la xarxa continguts o opinions, considerats com racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells usuaris que enviïn als llocs web de SOM MOBILITAT, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa i veraç el contrari, en els casos en els quals per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s’entén que autoritzen a SOM MOBILITAT per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a SOM MOBILITAT, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment.

Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic tals observacions, opinions o comentaris, els usuaris declinen qualsevol pretensió remuneratòria per part de SOM MOBILITAT.

D’acord amb l’assenyalat en el paràgraf anterior, SOM MOBILITAT queda autoritzada igualment per a procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això pugui entendre’s que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualssevol de les facultats morals de dret d’autor que els usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.

Sobre els condicions

Totes les notificacions, requeriments, citacions i altres comunicacions que hagin d’efectuar per les parts en relació amb les presents condicions, s’hauran de fer per escrit i s’entendrà que han estat degudament realitzades quan hagin estat lliurades en mà o bé remeses per correu ordinari al domicili de l’altra part o al correu electrònic d’aquesta, o bé a qualsevol altre domicili o correu electrònic que a aquests efectes cada part pugui indicar a l’altra.

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les condicions en tota la resta, tenint tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.