El 27 de juny es va celebrar l’Assemblea General Ordinària de Som Mobilitat. Per primer cop l’Assemblea va ser virtual i se centralitzà des de la web de la cooperativa.  A través de la web es podia accedir a una vídeo-conferència oberta a totes les persones sòcies de la cooperativa. A més, per afavorir la màxima difusió es retransmet per un gestor de vídeos en línia.

A l’Assemblea es van abordar 12 punts dels quals cinc són informatius i la resta es porten a debat i a votació.

Punts informatius abordats a l'Assemblea

Els punts informatius que es comenten a l’Assemblea

 • Breu explicació de la situació actual de la cooperativa. 
 • Evolució del servei de mobilitat elèctrica compartida.
 • Es fa un repàs de l’estat del Pla de treball aprovat a l’Assemblea 2019 i es posa l’èmfasi en la situació que ha generat el COVID 19.
 • S’informa de l’estat de les jornades de debat realitzades durant el mes de maig i juny del 2020 i de com s’han incorporat en el Pla de Treball que es porta a votació a l’Assemblea.
 • S’informa de l’objectiu de crear una comissió de perspectives per obrir la cooperativa a perfils de persones poc presents dins de la cooperativa i que abordi situació de discriminació i violència de gènere.

 

Punts que es porten a votació a l'Assemblea

Els punts que es debaten, es porten a votació a l’Assemblea i s’aproven:

Tancament estat de comptes del 2019

Es porta a votació el tancament dels comptes corresponents al 2019 de Som Mobilitat i s’aproven 

 • Es tanca l’exercici amb beneficis i igual que el 2018 s’avancen amortitzacions, implica més despesa fiscal i per tant menys impostos a pagar (ara).
 • Les despeses fixes d’estructura es mantenen ajustades. 
 • Evolució salarial correlacionada a l’activitat per sota de l’increment d’ingressos propis.
 • El model de negoci (cooperativa de plataforma) necessita inversions importants en vehicles i en tecnologia genera tensions de tresoreria temporals. Alhora genera excedents en capacitat d’endeutament.
 • Es manté un desequilibri entre el capital social i el passiu a llarg i a curt que es vol corregir amb ‘emissió de capital social voluntari (patrimoni). A causa dels retorns de participacions i al pagament fraccionat de vehicles  
 • S’han doblat els ingressos de l’activitat i alhora es mantenen les subvencions en termes nominals.
 • Evolució positiva del pes de les subvencions a l’activitat amb reducció a la meitat en termes relatius.

 

Pla de treball 2020-2021 

Es porta a votació el Pla de treball 2020 de Som Mobilitat i s’aprova. El Pla s’agrupa en tres grans àmbits d’actuació:

Objectius orientats a reforçar el projecte col·lectiu:

 • Impulsar una governança més participativa i espais de trobada
 • Programar accions per compartir coneixement
 • Impuls del coneixement obert i transversal   
 • Impuls de les eines pels Grups Locals 
 • Impuls de campanyes de difusió

Objectius per impulsar el servei:

 • Avançar en el servei d’atenció al soci i a l’usuari del servei
 • Impuls de la xarxa de vehicles
 • Posar en funcionament un nou servei més resilient davant del COVID 19 
 • Nova web

Objectius per reforçar el funcionament de la cooperativa:

 • Integració ERP + App
 • Finançament de la cooperativa
 • Consolidar l’estructura de treball de la cooperativa 

 

Aprovació pressupost 2020

Es presenta i s’aprova el pressupost del 2020 comentant:

 • Aquest 2020 és un any atípic i molt complicat. El futur és incert i encara no tenim clar quina serà l’evolució del servei i si a l’hivern podrem operar el servei o tornarem a tenir una situació semblant a la viscuda aquests últims dos mesos.
 • El COVID-19 i l’estat d’alarma decretat que ha durat més de dos mesos han trencat l’evolució positiva que teníem amb la facturació. 
 • El retorn a l’activitat està sent molt positiu i estem rebent moltes peticions per participar en projectes. Sentim que Som Mobilitat estem molt ben posicionats.
 • Tenim la sensació que la nostra proposta de decreixement en la mobilitat, més caminar, més bicicleta i més transport públic i quan necessites un vehicle de motor que sigui elèctric i compartit està més acceptada que mai i cada cop hi ha més gent que veu que és una molt bona opció.
 • Estem esperant el resultat de 2 projectes que ens hem presentat. Si surt algun dels dos, tindrem l’any consolidat i pressupost per executar i  accelerar els nostres projectes. 
 • Després de dos anys tenint beneficis, aquest 2020 ens el plantegem com un any incert i complicat.  Els objectius són: a) Mantenir l’equip tècnic per poder seguir treballant i preparar-nos per un cop totes les incerteses hagin millorat. b) Replantejar els serveis que no han funcionat bé i focalitzar-nos en aquells serveis que funcionen millor i c) Llançar nous serveis adaptats a la nova realitat que facin que la cooperativa sigui més resilient

 

Mecanismes de finançament – Interessos – Modificació dels Estatuts

En relació amb els mecanismes de finançament es presenta i s’aprova:

 • Obrir una tercera fase de consolidació i contingència (2020) amb l’emissió de les Aportacions al Capital social per a cooperatives que ens han de permetre enfortir la cooperativa també en moments de crisis econòmica com la provocada pel covid19 

En relació amb els interessos generats per les participacions i per les aportacions al capital social es presenta i s’aprova 

 •  2% d’interès anual per als títols participatius
 • 3% d’interès anual per a les aportacions voluntàries al capital social 

En relació amb la proposta de modificació dels Estatuts es presenta i s’aprova modificar tres articles

 • Incorporar a l’Article 14. Conseqüències econòmiques de la baixa. Dret de reembossament en les que s’estableix limitacions en el reemborsament i la capacitat de refusar un retorn de forma incondicional per part del Consell Rector
 • Incorporar al punt a) de l’Article 21. Capital social les mateixes condicions per refutar un reemborsament tant de les aportacions obligatòries com en les aportacions voluntàries.
 • Incorporar l’Article 24. Interessos on es faculta de l’Assemblea General de la cooperativa per retribuir amb interessos les aportacions voluntàries al capital social

 

Protocol d’actuació laboral

Es presenta i s’aprova les pautes d’actuació laboral que concreten la legislació laboral aplicable a les necessitats concretes de la cooperativa i que aborden els següents punts:

 • Instaura la comissió de personal que serà l’encarregada d’interpretar el POL
 • El sistema de selecció
 • Els permisos i les excedències
 • Horari laboral i descansos
 • Viatges i despeses
 • Formació
 • Baixes
 • Bestretes

 

Proposta per federar-nos a la FCCUC

Es presenta i s’aprova federar-nos a la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

 

Renovació Consell Rector

S’informa que són baixa i s’aprofita l’assemblea per agrair l’esforç i la dedicació de les persones que deixen de formar part del Consell Rector:

 • Judit Casas, vocal
 • Judit Batayé, vocal
 • Elisa Linares, vocal 

Es presenten i s’aprova la seva incorporació al Consell Rector:

 • David Quiñones Miranda
 • Toni Casanova Uclés
 • Xavier Figuerola Sacasas
 • Carlos Casado Martínez
 • Pep Artigas Puig

El Consell Rector que ens surt de l’Assemblea és:

 • Ricard Jornet, president
 • Eduardo Ruíz, secretari
 • Víctor Luna, vocal
 • Alfredo Cano, vocal
 • David Quiñones Miranda, vocal
 • Toni Casanova Uclés, vocal
 • Xavier Figuerola Sacasas, vocal
 • Carlos Casado Martínez, vocal
 • Pep Artigas Puig, vocal