FAQs- Preguntes més freqüents

Sobre la figura del soci/a

Per fer-ho només cal emplenar el formulari a la nostra pàgina web i fer una aportació única de 10 euros al capital social, sense quotes i retornables en el cas d’abandonar la cooperativa.

Pot ser soci/a de la cooperativa qualsevol persona particular, cooperativa, empresa, associació, fundació, comunitat de veïns/veïnes, etc.

Ser soci/a permet accedir als serveis que es van generant a la cooperativa. A més, dóna la possibilitat d’accedir a la informació econòmica i social de la cooperativa i a participar en la governança de la cooperativa a través de les comissions de treball, els grups locals i de l’Assemblea.

El soci/a no tindrà cap responsabilitat patrimonial ni legal. Si la cooperativa entrés en concurs de creditors, l’únic risc que pot arribar a córrer el soci/a és, com a màxim, perdre l’aportació econòmica al capital social de 10 euros.

Som Mobilitat, com qualsevol altra empresa, pot entrar en suspensió de pagaments. En aquesta situació, l’ordre de pagament del diner pendent seria: primer els deutes amb l’administració, els deutes amb els treballadors de la cooperativa, els crèdits, els títols participatius, el capital social voluntari i, finalment, el capital social obligatori.

Molt fàcil. Un soci/a es pot donar de baixa voluntàriament avisant amb un mes d’antelació i mai abans que hagin transcorreguts dos mesos des de la seva alta.

Sobre la cooperativa

És el màxim òrgan de governança de la cooperativa on cada soci té un vot. Entre tots s’escullen els membres del Consell Rector i l’interventor de comptes.

Des de l’Assemblea es dissenyarà el pla estratègic anual de la cooperativa, es farà seguiment de la gestió i s’avaluaran el resultats.

És l’òrgan de representació i govern de la cooperativa. Està format per, mínim, tres persones elegides per l’Assemblea que assumiran les funcions de president, tresorer i secretari de la cooperativa amb l’objectiu d’impulsar el desenvolupament de les directrius fixades per l’assemblea. Podran exercir els seus càrrecs durant un mandat de tres anys i ser reelegits per a un segon mandat.

És la persona designada per l’Assemblea per fer el seguiment (i informar a l’Assemblea) de la gestió econòmica, el balanç, el compte de resultats i qualsevol altre document comptable.

Són persones sòcies que es comprometen amb la cooperativa a dinamitzar els socis d’un territori o municipi amb l’objectiu de constituir un grup local.

Com em puc fer connector de Som Mobilitat ?

Molt fàcil. Un cop t’has fet soci només cal que comuniquis a l’Assemblea que vols assumir les funcions de connector del teu municipi.

Són grups de socis/es que es crearan a petició de l’Assemblea i tindran com a objectiu aprofundir en el coneixement d’un àmbit d’interès de tots els socis/es per després presentar-ho i, si s’escau, aprovar-ho per l’Assemblea. També hi haurà comissions orientades a impulsar el disseny, el finançament i la producció de nous productes i serveis per a la cooperativa.

Sobre els grups locals

Els Grups Locals de Som Mobilitat estan formats per persones sòcies que de forma voluntària fan que el projecte de Som Mobilitat prengui forma, creixi i arreli a les diferents realitats locals d’arreu del territori. Els Grups Locals són l’ànima de la cooperativa.

  1. Els Grups Locals són el col.lectiu de persones que coordinaran i activaran serveis com el carsharing integral (bici + moto + cotxe). A part, fan tasques de difusió del projecte amb xerrades, actes, col·loquis i participació a fires, i fan córrer la veu perquè més persones s’acostin i participin a la cooperativa.
  2. Es troben, es formen, debaten i consensuen juntament amb el Consell Rector el rumb de la cooperativa en funció del mandat de l’Assemblea General de socis i sòcies.
  3. Estableixen vincles i fan xarxa amb altres col·lectius que treballen en pro del canvi de model energètic i en defensa del medi ambient.
  4. Organitzen accions i projectes de manera autònoma i responent a necessitats i oportunitats a nivell local.
  5. Fan de vincle entre els socis i sòcies de pobles i ciutats i l’estructura de la cooperativa.
  6. Representen la cooperativa davant les administracions locals.

Els Grups Locals decideixen com organitzar-se de manera autònoma o si volen constituir-se com una associació o cooperativa, sempre en pro de l‘horitzontalitat i els valors cooperativistes.

 

Som Mobilitat té per objectiu impulsar la creació d’associacions i cooperatives (Som Mobilitat + nom del municipi ) a partir de grups locals de consumidors de Som Mobilitat per donar la major autonomia en la gestió dels serveis que s’ofereixen i, alhora, per incentivar la innovació i les bones pràctiques en cadascun dels municipis.

Sobre les aportacions

Som Mobilitat és una cooperativa de consum i, tal i com es contempla a la Llei de cooperatives de Catalunya, s’obre la possibilitat que els socis puguin fer aportacions voluntàries a l’entitat ja sigui amb diners o amb béns (prèviament valorats). Per fer-ho només cal emplenar el formulari de soci col·laborador que trobaràs a la pàgina web.

Qualsevol aportació suma, ens ajudarà a arrencar la cooperativa i a fer projectes socials per una mobilitat +sostenible com ara xerrades, estudis de mobilitat i formació.

Si no et vols fer soci però penses que Som Mobilitat és una bona iniciativa pots fer una aportació en capital o béns que ajudin a impulsar l’execució dels objectius fundacionals de la cooperativa. Només cal que et posis en contacte amb nosaltres.

Som Mobilitat vol treballar amb els agents del territori i, per fer-ho, té establerta una política de convenis que afavoreixen l’intercanvi i el treball col·laboratiu entre entitats. Per fer-ho només cal que et posis en contacte amb nosaltres i amb pocs passos seràs entitat col·laboradora.

 

Cal recordar que Som Mobilitat, com qualsevol altra empresa, pot entrar en suspensió de pagaments. En aquesta situació, l’ordre de pagament del diner pendent seria: primer els deutes amb l’administració, els deutes amb els treballadors de la cooperativa, els crèdits, els títols participatius, el capital social voluntari i finalment el capital social obligatori.