-->

FAQs- Preguntes més freqüents

SOBRE LA FIGURA DEL SOCI/A

Com em puc fer soci/a?

Per fer-ho només cal emplenar el formulari a la nostra pàgina web i fer una aportació de 10 euros al capital social, una sola vegada, sense quotes i retornables en el cas d’abandonar la cooperativa.

Qui pot ser soci/a?

Pot ser soci/a de la cooperativa qualsevol persona particular, cooperativa, empresa, associació, fundació, comunitat de veïns / veïnes, etc.

Quins avantatges té ser soci/a?

Ser soci/a permet accedir als serveis que es van generant a la cooperativa. A més a més, dóna la possibilitat d’accedir a la informació econòmica i social de la cooperativa i a participar en la governança de la cooperativa a través de les comissions de treball, els grups locals i de l’Assemblea.

Quin risc assumeixo si sóc soci/a ?

El soci/a no tindrà cap responsabilitat patrimonial ni legal. Si la cooperativa entrés en concurs de creditors, l’únic risc que pot arribar a córrer el soci/a és, com a màxim, perdre l’aportació econòmica al capital social de 10 euros.

Som Mobilitat, com qualsevol altra empresa, pot entrar en suspensió de pagaments. En aquesta situació, l’ordre de pagament del diner pendent seria: primer els deutes amb l’administració, els deutes amb els treballadors de la cooperativa, els crèdits, els títols participatius, el capital social voluntari i, finalment, el capital social obligatori.

Com donar-me de baixa ?

Molt fàcil. Un soci/a es pot donar de baixa voluntàriament avisant amb un mes d’antelació i mai abans que hagin transcorreguts dos mesos des de la seva alta.

SOBRE LA COOPERATIVA

Què és l’assemblea ?

És el màxim òrgan de governança de la cooperativa on cada soci de Som Mobilitat té un vot. Entre tots s’elegiran els membres del Consell Rector i l’interventor de comptes.

Des de l’Assemblea es dissenyarà el pla estratègic anual de la cooperativa, es farà seguiment de la gestió i s’avaluaran el resultats.

Què és el Consell Rector ?

Està format per tres persones elegides per l’Assemblea que assumiran les funcions de president, tresorer i secretari de la cooperativa amb l’objectiu d’impulsar el desenvolupament de les directrius fixades per l’assemblea. Podran exercir els seus càrrecs durant un mandat de tres anys i ser reelegits per a un segon mandat.

Qui és l’interventor de comptes ?

La persona designada per l’Assemblea que té com a missió fer el seguiment (i informar a l’assemblea) de la gestió econòmica, el balanç, el compte de resultats i qualsevol altre document comptable.

Qui són els ambaixadors de Som Mobilitat?

Són persones sòcies que es comprometen amb la cooperativa a dinamitzar els socis d’un territori o municipi amb l’objectiu de constituir un grup local.

Com fer-me ambaixador de Som Mobilitat ?

Molt fàcil. Un cop t’has fet soci només cal que comuniquis a l’assemblea que vols assumir les funcions d’ambaixador del teu municipi.

Què són les comissions de treball ?

Són grups de socis/es que es crearan a petició de l’Assemblea i tindran com a objectiu aprofundir en el coneixement d’un àmbit d’interès de tots els socis/es per després presentar-ho i, si s’escau, aprovar-ho per l’assemblea. També hi haurà comissions orientades a impulsar el disseny, el finançament i la producció de nous productes i serveis per a la cooperativa.

SOBRE ELS GRUPS LOCALS

Què són els grups locals ?

Els Grups Locals de Som Mobilitat estan formats per persones sòcies que de forma voluntària fan que el projecte de Som Mobilitat prengui forma, creixi i arreli a les diferents realitats locals d’arreu del territori. Els Grups Locals són l’ànima de la cooperativa.

Què fan els Grups Locals?

1.- Els Grups Locals són el col.lectiu de persones que activaran i coordinaran l’activació de serveis com el carsharing integral (bici + moto + cotxe). A part fan tasques de difusió del projecte amb xerrades, actes i col·loquis assistint a fires, i fan córrer la veu perquè més persones s’acostin i participin de la cooperativa.

2.- Es troben, es formen, debaten i consensuen juntament amb el Consell Rector el rumb de la cooperativa en funció del mandat de l’Assemblea General de socis i sòcies.

3.- Estableixen vincles i fan xarxa amb altres col·lectius que treballen en pro del canvi de model energètic i en defensa del medi ambient.

4.- Organitzen accions i projectes de manera autònoma i responent a necessitats i oportunitats a nivell local.

5.- Fan de vincle entre els socis i sòcies de pobles i ciutats i l’estructura de la cooperativa.

6.- Representen la cooperativa davant les administracions locals.

Com s’organitzen els Grups Locals?

Els Grups Locals decideixen com organitzar-se de manera autònoma o si volen constituir-se com una associació o cooperativa sempre en pro de l‘horitzontalitat i els valors cooperativistes.  

Si vull constituir una associació o cooperativa Som Mobilitat al meu municipi ?

Som Mobilitat té per objectiu impulsar la creació d’associacions i cooperatives  (Som Mobilitat + nom del municipi ) a partir de grups locals de consumidors de Som Mobilitat per donar el màxim d’autonomia en la gestió dels serveis que s’ofereixen i alhora per incentivar la innovació i les bones pràctiques en cadascun dels municipis.

SOBRE LES APORTACIONS

Vull fer una aportació a la cooperativa

Si sóc soci/a, com ho haig de fer ?

Som Mobilitat és una cooperativa de consum i com es contempla a la Llei de cooperatives de Catalunya s’obre la possibilitat que els socis puguin fer aportacions voluntàries a l’entitat, ja sigui amb diners o amb béns (prèviament valorats). I per fer-ho només cal emplenar el formulari de soci col·laborador  que trobaràs a la pàgina web.

Qualsevol aportació suma i ens ajudarà a arrencar la cooperativa i a fer projectes socials per una mobilitat +sostenible, com ara xerrades, estudis de mobilitat i formació.

Si no sóc soci/a, també puc col·laborar ?

Si no et vols fer soci però penses que Som Mobilitat és una bona iniciativa pots, fer una aportació en capital o béns que ajudin a impulsar l’execució dels objectius fundacionals de la cooperativa. Només cal que et posis en contacte amb Som Mobilitat.

Si sóc una entitat pública o privada que vull col·laborar, com ho haig de fer ?

Som Mobilitat vol treballar amb els agents del territori i per fer-ho té establerta una política de convenis que afavoreixen l’intercanvi i el treball col·laboratiu entre entitats. Per fer-ho només cal que et posis en contacte amb la cooperativa i amb pocs passos seràs entitat col·laboradora.

Quin risc assumeixo si faig una aportació voluntària ?

Cal recordar que Som Mobilitat, com qualsevol altra empresa, pot entrar en suspensió de pagaments. En aquesta situació, l’ordre de pagament del diner pendent seria: primer els deutes amb l’administració, els deutes amb els treballadors de la cooperativa, els crèdits, els títols participatius, el capital social voluntari i finalment el capital social obligatori.