Condicions d'ús del servei vinculades a la Covid-19

Per fer ús de la campanya de promoció del vehicle elèctric compartit declaro :

Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia provocada per la COVID-19 i que accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant la utilització del vehicle elèctric compartit en el marc d’aquesta campanya.

Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les actuacions necessàries que poden haver-se de dur a terme si apareix un cas amb simptomatologia compatible amb la COVID-19 durant la utilització del vehicle.

Que expresso el meu compromís de prendre les mesures personals i col·lectives d’higiene i prevenció obligatòries amb els usuaris durant la utilització del vehicle elèctric

En relació a l’ús del vehicle, declaro que tots els usuaris del vehicle (conductor/a i passatgers) compleixen amb els requisits de salut següents:

Presenten absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea….) o amb qualsevol altre quadre infecciós

No han conviscut o no han tingut contacte estret amb una persona positiva de COVID-19 confirmada o amb una persona que hagi tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de les activitats

Que informaré al promotor de la promoció de qualsevol situació detectada compatible amb la simptomatologia COVID-19, així com de l’aparició de qualsevol cas de COVID-19 en el meu entorn familiar i de la resta d’usuaris del vehicle.